Ариун Библи, 2004

Галат 1:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бидний Эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христээс нигүүлсэл болон амар тайван нь та нарт байх болтугай.

Галат 1

Галат 1:1-9