Ариун Библи, 2004

Галат 1:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин тэд зөвхөн “Биднийг хавчиж байсан нэгэн тэр үед устгахаар оролдсон итгэлээ эдүгээ тунхаглаж байна” гэдгийг л сонссоор байсан.

Галат 1

Галат 1:18-24