Ариун Библи, 2004

Филиппой 4:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Миний Бурхан Өөрийн алдар дахь баялгаар Христ Есүс дотор та нарыг хэрэгтэй бүхнээр тань хангана.

Филиппой 4

Филиппой 4:18-23