Ариун Библи, 2004

Филиппой 1:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ингэснээр та нар Христийн өдрийг хүртэл цэвэр, гэм зэмгүй байхын тулд аль нь сайн болохыг ялгах чадвартай болох юм.

Филиппой 1

Филиппой 1:8-15