Ариун Библи, 2004

Филемон 1:25 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эзэн Есүс Христийн нигүүлсэл та нарын сүнстэй хамт байх болтугай.

Филемон 1

Филемон 1:16-25