Ариун Библи, 2004

Филемон 1:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үүний зэрэгцээ надад байр бэлдээрэй. Учир нь та нарын залбирлаар би та нар уруу очно хэмээн найдаж байна.

Филемон 1

Филемон 1:16-25