Ариун Библи, 2004

Езра 6:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Цөлөгдөгсөд нэгдүгээр сарын арван дөрвөнд Дээгүүр Өнгөрөх баярыг сахив.

Езра 6

Езра 6:11-22