Ариун Библи, 2004

Езра 4:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Захирагч Рехум, гүүш Шимшаи болон тэдний бусад хамтрагчид, шүүгчид, бага тушаалын захирагчид, албан хаагчид, нарийн бичгийн дарга нар, Ерехийн хүмүүс, вавилончууд, Сусын хүмүүс болох еламчууд,

Езра 4

Езра 4:8-11