Ариун Библи, 2004

Езекиел 21:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Аммоны хөвгүүдийн Рабба уруу, эсвэл Иуда уруу бэхлэгдсэн Иерусалимын дотор орох илдэнд зориулсан замыг чи тэмдэглэх ёстой.

Езекиел 21

Езекиел 21:16-22