Ариун Библи, 2004

Езекиел 16:58 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Чи өөрийн завхай явдал болон жигшүүрт үйлсийг төрүүлжээ” гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна.

Езекиел 16

Езекиел 16:55-62