Ариун Библи, 2004

Еврей 9:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эхний асар байж байхад ариун газар уруу орох зам нээгдээгүй хэвээр байгааг Ариун Сүнс харуулж байна.

Еврей 9

Еврей 9:3-16