Ариун Библи, 2004

Еврей 6:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс Христийн тухай анхдагч ойлголтыг орхиж, төлөвшилт уруу тэмүүлцгээе. Ингэхдээ үхсэн үйлсээс гэмшлийн болон Бурханд итгэх итгэлийн,

Еврей 6

Еврей 6:1-3