Ариун Библи, 2004

Еврей 13:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс Есүс Өөрийнхөө цусаар хүмүүсийг ариусгахын тулд бас хаалганы гадна зовсон билээ.

Еврей 13

Еврей 13:6-13