Ариун Библи, 2004

Египетээс Гарсан Нь 33:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь Би мутраа авч, чи Миний ард талыг харна. Харин Миний нүүр харагдахгүй гэв.

Египетээс Гарсан Нь 33

Египетээс Гарсан Нь 33:21-23