Ариун Библи, 2004

Египетээс Гарсан Нь 3:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭНий тэнгэр элч бутан дотроос галын дөл дунд түүнд үзэгдэв. Үзэгтүн, бутанд гал дүрэлзэж байсан боловч бут шатахгүй байгааг Мосе харлаа.

Египетээс Гарсан Нь 3

Египетээс Гарсан Нь 3:1-6