Ариун Библи, 2004

Ефес 5:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь та нар урьд нь харанхуй байсан. Харин одоо та нар Эзэн дотор гэрэл ажээ. Гэрлийн хүүхдүүд шиг яв.

Ефес 5

Ефес 5:1-13