Ариун Библи, 2004

Ефес 5:30 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Яагаад гэвэл бид Түүний биеийн эрхтнүүд юм.

Ефес 5

Ефес 5:22-33