Ариун Библи, 2004

Ефес 4:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

амар тайвны хүлээс дотор Сүнсний нэгдлийг хадгалахыг хичээгтүн.

Ефес 4

Ефес 4:1-7