Ариун Библи, 2004

Ефес 2:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин урьд нь алс хол байсан та нар эдүгээ Христ Есүс дотор Христийн цусаар ойр болов.

Ефес 2

Ефес 2:3-22