Ариун Библи, 2004

Ефес 1:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс би ч бас Эзэн Есүст итгэх та нарын итгэл болон бүх ариун хүмүүсийн төлөө гэсэн хайрыг чинь сонсоод,

Ефес 1

Ефес 1:12-21