Ариун Библи, 2004

Ефес 1:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ингэснээр Христэд анхлан найдсан бид Түүний алдрын магтаалын төлөө байх юм.

Ефес 1

Ефес 1:10-17