Ариун Библи, 2004

Дуулал 6:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН, буцан ирж, миний сэтгэлийг хэлтрүүлээч,Өөрийн хайр энэрлийн улмаас намайг авраач.

Дуулал 6

Дуулал 6:3-9