Ариун Библи, 2004

Дуулал 102:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэрээр үгээгүйчүүдийн залбирлыг хүлээн авч,Тэдний залбирлыг жигшдэггүй.

Дуулал 102

Дуулал 102:10-21