Ариун Библи, 2004

Дэд Хууль 4:44 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мосегээс Израилийн хөвгүүдийн өмнө тунхагласан хууль нь энэ болой.

Дэд Хууль 4

Дэд Хууль 4:37-49