Ариун Библи, 2004

Амос 7:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН энэ тухай Өөрийн бодлоо өөрчилсөн.—Энэ нь бас болохгүй гэж Эзэн БУРХАН айлдлаа.

Амос 7

Амос 7:1-15