Ариун Библи, 2004

Амос 7:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ нь газрын ногоог идэж дуусахад, тэр үед би хэллээ.—Эзэн БУРХАН өршөөн соёрх! Иаков нь жижиг учраас яаж зогсож чадах вэ?

Амос 7

Амос 7:1-11