Ариун Библи, 2004

3 Иохан 1:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хайрт минь, мууг биш, харин сайныг дуурай. Сайныг үйлдэгч нь Бурханых. Мууг үйлдэгч нь Бурханыг хараагүй юм.

3 Иохан 1

3 Иохан 1:2-15