Ариун Библи, 2004

2 Тимот 3:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд бурханлаг байдлын дүртэй байх боловч түүний хүчийг нь үгүйсгэдэг. Чи ийм хүмүүсээс зайлсхийж яв.

2 Тимот 3

2 Тимот 3:2-14