Ариун Библи, 2004

2 Тимот 1:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бурхан биднийг ажил үйлсээр минь биш, харин Өөрийнхөө зорилго болон бүх л өнө мөнхөөс Христ Есүс дотор бидэнд соёрхсон нигүүлслийн дагуу аварсан. Тэр биднийг ариун дуудлагаар дуудсан байна.

2 Тимот 1

2 Тимот 1:6-18