Ариун Библи, 2004

2 Тимот 1:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс бидний Эзэний гэрчлэлээс бүү ич. Түүний хоригдол надаас ч бүү ич. Харин Бурханы хүчээр сайн мэдээний төлөө зовлон дотор надтай холбогд.

2 Тимот 1

2 Тимот 1:1-12