Ариун Библи, 2004

2 Тимот 1:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин эдүгээ энэ нь бидний Аврагч Христ Есүсийн үзэгдсэнээр илчлэгджээ. Тэр үхлийг устган, амь ба үхэшгүй байдлыг сайн мэдээгээр дамжуулан гэрэлд авчирсан.

2 Тимот 1

2 Тимот 1:4-13