Ариун Библи, 2004

2 Тесалоник 2:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь ёс бус нэгэн илчлэгдэх бөгөөд Эзэн [Есүс] амныхаа амьсгалаар түүнийг алж, Өөрөө ирж үзэгдсэнээрээ төгсгөлийг нь авчирна.

2 Тесалоник 2

2 Тесалоник 2:6-17