Ариун Библи, 2004

2 Тесалоник 2:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ингэснээр үнэнд итгээгүй, харин бузар мууг таалсан бүх хүн яллагдах юм.

2 Тесалоник 2

2 Тесалоник 2:10-17