Ариун Библи, 2004

2 Тесалоник 1:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

харин зовсон та нарт болон бидэнд хариуд нь тайвшралыг өгнө. Тэр үед Эзэн Есүс хүчирхэг тэнгэр элч нарынхаа хамт дүрэлзэх гал дотор тэнгэрээс илчлэгдэн,

2 Тесалоник 1

2 Тесалоник 1:6-10