Ариун Библи, 2004

2 Тесалоник 1:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нарын тэсвэрлэдэг бүхий л хавчлага, зовлонгийн дундах тэвчээр болон итгэлийн чинь төлөө бид өөрсдөө Бурханы чуулгануудын дунд та нараар бахархан ярьдаг.

2 Тесалоник 1

2 Тесалоник 1:1-12