Ариун Библи, 2004

2 Тесалоник 1:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

[Бидний] Эцэг Бурхан ба Эзэн Есүс Христээс нигүүлсэл ба амар тайван нь та нарт байх болтугай.

2 Тесалоник 1

2 Тесалоник 1:1-9