Ариун Библи, 2004

2 Тесалоник 1:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ингэснээр бидний Бурханы болон Эзэн Есүс Христийн нигүүлслийн дагуу Эзэн Есүсийн нэр та нарын дотор, мөн та нар ч Түүн дотор алдаршаасай хэмээн бид залбирдаг.

2 Тесалоник 1

2 Тесалоник 1:6-12