Ариун Библи, 2004

2 Самуел 16:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хушаи Абсаломд хариулан—Үгүй, ЭЗЭН болон энэ ард түмэн, бүх израильчууд хэнийг сонгосон байна, би түүнийх болж, мөн түүнтэй хамт байх болно.

2 Самуел 16

2 Самуел 16:14-23