Ариун Библи, 2004

2 Петр 3:13 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин Түүний амлалтын дагуу бид зөвт байдал оршдог шинэ тэнгэр, шинэ газрыг хүлээн байна.

2 Петр 3

2 Петр 3:9-17