Ариун Библи, 2004

2 Петр 2:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь хэрэв Бурхан нүгэл үйлдсэн тэнгэр элч нарыг хэлтрүүлэлгүй, харин тэднийг тамд хаяад, харанхуйн гинжинд тушааж, шийтгэлийн төлөө хадгалсан бол,

2 Петр 2

2 Петр 2:3-7