Ариун Библи, 2004

2 Петр 2:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь зөвт байдлын замыг мэдээд, өөрсдөд нь өгөгдсөн ариун тушаалуудаас нүүр буруулан эргэснээс энэ замыг мэдээгүй байсан нь тэдэнд дээр байх байсан.

2 Петр 2

2 Петр 2:20-22