Ариун Библи, 2004

2 Коринт 4:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь цаг зуурын ялихгүй зовлон нь бидэнд мөнх алдрыг үлэмж арвинаар бий болгож байна.

2 Коринт 4

2 Коринт 4:11-18