Ариун Библи, 2004

2 Коринт 4:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тийнхүү үхэл бидний дотор ажилладагчлан, амь нь та нарын дотор ажилладаг.

2 Коринт 4

2 Коринт 4:4-18