Ариун Библи, 2004

2 Иохан 1:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Олон мэхлэгчид ертөнцөд орж ирсэн. Тэд Есүс Христийг махан биеэр ирснийг хүлээн зөвшөөрдөггүй ажээ. Энэ бол мэхлэгч бөгөөд Христийг эсэргүүцэгч мөн.

2 Иохан 1

2 Иохан 1:2-9