Ариун Библи, 2004

2 Иохан 1:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эцэг Бурхан ба Эцэгийн Хүү Есүс Христээс ирсэн нигүүлсэл, өршөөл, амар тайван нь үнэн хийгээд хайрын дотор бидэнтэй хамт байх болно.

2 Иохан 1

2 Иохан 1:1-11