Ариун Библи, 2004

1 Тимот 5:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Сайн удирдаж байгаа ахлагчид, ялангуяа үг ба сургаал дотор шаргуу ажиллаж буй хүмүүс хоёр дахин хүндэтгэл авах зохистой хэмээн үз.

1 Тимот 5

1 Тимот 5:9-18