Ариун Библи, 2004

1 Тимот 2:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үүний төлөө би тунхаглагч ба элчээр, (Би үнэнээр хэлж байна. Худлаа яриагүй байна) итгэл хийгээд үнэн дотор харь үндэстнүүдийн багшаар томилогдсон билээ.

1 Тимот 2

1 Тимот 2:1-14