Ариун Библи, 2004

1 Тимот 2:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр Өөрийгөө бүгдийн төлөө золиос болгон өгсөн. Гэрчлэл нь өөрийнхөө зохистой цагт өгөгдөв.

1 Тимот 2

1 Тимот 2:5-14