Ариун Библи, 2004

1 Тесалоник 4:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Мөн хэн ч үүнийг зөрчиж, энэ хэрэг дотор ах дүүгээ мэхэлж болохгүй. Учир нь би та нарт урьд нь хэлж, чухалчлан анхааруулж байсанчлан, энэ бүхний төлөө өшөө авагч нь Эзэн юм.

1 Тесалоник 4

1 Тесалоник 4:1-7