Ариун Библи, 2004

1 Тесалоник 4:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь Эзэн Өөрөө тушаалын үгтэй, тэргүүн тэнгэр элчийн дуу ба Бурханы бүрээн дуунаар тэнгэрээс бууж ирнэ. Тэгээд Христийн дотор үхэгсэд эхлээд амилах болно.

1 Тесалоник 4

1 Тесалоник 4:11-17